Akt-Mareveshje Bashkepunimi

Instituti “Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar”, finalizon Akt-Marreveshje Bashkepunimi mes Drejtorise Rajonale e Shebimit Social Shtetror, Qarku Tirane dhe Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Punesimit Tirane. Me tematike “Gjakmarrja Shqetesim dhe plage e vjeter ne shoqerine Shqipetare.” Kjo Marreveshje Bashkepunimi mes dy institucioneve shteterore dhe Institutit Shtepia e Drejtesise dhe Pajtimit Kombetar”, tregon dhe njehere punen dhe seriozitetin e ketij Instituti dhe konkretisht ne terren. Ne kete marreveshje bashkepunimi u theksua mbeshtetje e familjeve te target grupeve kryesisht te prekur nga fenomeni i gjakmarrjes. Falenderojme drejtuesit Zj.Ervis Rrahmani gjithashtu dhe Z.Fatjon Dhuli per mbeshtetjen e dhene per familjet e prekur nga ky fenomen.

English

Institute “Home of Justice and National Reconciliation”, finalizes Cooperation Agreement between the Regional Social Service¬† Directorate of the State for Tirana District and Regional Employment Service Directorate of¬† Tirana. With the theme “Feud disturbance like an old wounds for Albanian society.” This Cooperation Agreement between “House of Justice Institute and National Reconciliation ” and the two institutions of the state, shows once again it’s work and reliability of this Institute specifically in the field. In this agreement of cooperation was highlighted support groups mainly target families, affected by blood feud. We thank Mr.Ervis Rrahmani and Mr.Fatjon Dhuli for the support offered to families affected by this phenomenon.

aktmareveshje1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *